Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Premio Pallone d'Argento 2003-2004:
Andriy Shevchenko
A.C. Milan

ShevchenkoShevchenkoShevchenkoShevchenko